ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ประจำปี 2561ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อสร้างความเข้าใจในเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยขึ้นทะเบียนเดิม และหน่วยขึ้นทะเบียนใหม่ สามารถประเมินตนเองได้ถูกต้องตามเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และมีการบันทึกผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนตนเอง ในระบบออนไลน์ โปรแกรม การประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โดยกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ บุคลากรสาธารณสุขจาก โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 90 คน
209 view