ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่
วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมให้ความรู้การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ การฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรโดย นางสาวเรวดี ดำประภา ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
239 view