ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่อำเภอไทรงาม เพื่อตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ภาคเช้าได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด คณะที่ 1 การส่งเสริมป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP&P) ที่โรงพยาบาลไทรงาม ต่อจากนั้น เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรงาม และได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าสำนักงาน หลังจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยื้อ ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร ห้องแพทย์แผนไทย พร้อมกับให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
303 view