ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต(อดีต อธิบดีกรมสุขภาพจิต) ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ(อดีต อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางกฤษณา จันทร์ตรี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต คณะกรรมการทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโดยนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชรได้น้อมนำพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลวิธียึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง สร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับวัยรุ่นและเยาวชน สามารถดำรงความเข้มแข็งในการต่อต้านป้องกันปัญหายาเสพติด พัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน ให้มีความเข้มแข็งสู่การเป็นชมรมต้นแบบ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ส่งผลให้ปัจจุบัน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 พร้อมเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศต่อไป
381 view