ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCC) รุ่นที่ 1
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพคลินิกหมอครอบครัว (PCC) รุ่นที่ 1 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอและคลินิกหมอครอบครัว จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน
245 view