ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวยุพิน มูลจันทะ แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับเสด็จ ณ อาคาร 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับรางวัลผลการแข่งขันการนำเสนอจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ดังนี้ จังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร รับรางวัลชนะเลิศผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม ได้รับรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER 0NE ต้นแบบระดับเงินประเภทชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขากำแพงเพชร ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นประเภทสถานประกอบการ และนายรุ่งเกียรติ เล้ารุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม รับรางวัลปะเภทผู้นำชุมชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
244 view