ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น 10 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น 10 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมีนางมลวิภา กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น และเผยแพร่ผลงานอาสาสมัครสาธารณสุข สำหรับการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น 10 สาขา จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561 มี อสม.เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 42 คน ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยได้รับความร่วมร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากทุกงาน ประธาน อสม.ระดับจังหวัด และตัวแทน อสม ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประกวด
289 view