ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561 หลักสูตรการขับรถพยาบาล (Thai Emergency Ambulance Driving Course)
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ขับรถพยาบาลหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2561 หลักสูตรการขับรถพยาบาล (Thai Emergency Ambulance Driving Course) ณ โรงเรียนสอนขับรถเอกชน วี เอ็น กำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานของพนักงานขับรถพยาบาลของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท และจังหวัดกำแพงเพชร ให้สามารถนำส่งผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการตายและความพิการของผู้ป่วยทำให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่บนรถพยาบาลให้มีความปลอดภัยมากขึ้น และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยได้รับความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมการขับรถพยาบาลจากผู้จัดการโรงเรียนสอนขับเอกชน วีเอ็น กำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยพนักงานขับรถพยาบาลของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ทั้ง 5 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 65 คน
181 view