ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมประธานกาญจนาลัยชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปีโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและโรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการจัดสนทนายามเช้าของจังหวัดกำแพงเพชร ได้หมุนเวียนหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อความคล่องตัวในการทำงาน ของหน่วยงานต่างๆ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดบริการตรวจสุขภาพฟรีให้กับหัวหน้าส่วนและพร้อมเชิญชวนให้หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนได้ร่วมกิจกรรมโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำรายได้หักหลังค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารผู้ป่วย 157 เตียง
236 view