ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสรุปผลการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 สนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอบรมฟื้นฟูผู้ดูแลระบบประปาในบ้านและการส่งตัวอย่างน้ำตรวจทางห้องปฏิบัติ พร้อมทั้งประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร และสรุปผลการเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) จังหวัดกำแพงเพชร การดำเนินงานเฝ้าระวังโรคพิษสารกำจัดศัตรูพืชจังหวัดกำแพงเพชร
197 view