ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร การประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCDs Forum 2018 ) ภายใต้แนวคิด “Together, Let’s beat NCDs : ประชารัฐร่วมใจลดภัย NCDs”
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCDs Forum 2018 ) ภายใต้แนวคิด “Together, Let’s beat NCDs : ประชารัฐร่วมใจลดภัย NCDs” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมุ่งหวังให้ประชาชนคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้การบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการอภิปราย เสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ แนวทางการปฏิบัติตั้งแต่การดูแลใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชน จนถึงการดูแลรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ล่าสุดในโรงพยาบาล และนวัตกรรมต่าง ๆ เช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการคัดกรองภาวะเบาหวานเข้าตา การวัดความดันโลหิตที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องวัดความเค็มในอาหาร และ Application อสม. 4.0 เป็นต้น
254 view