ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมขับเคลื่อนนโยบายด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs Forum 2018
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการอภิปรายเรื่อง “CKD Prevention : Practice to Policy for CKD Sustainability”ในการประชุมมหกรรมสุขภาพด้านโรคไม่ติดต่อ (NCDsForum 2018) ภายใต้แนวคิด “Together, Let’s beat NCDs : ประชารัฐร่วมใจลดภัย NCDs” ณ ห้อง Sapphire 206 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งการอภิปรายในครั้งนี้นำโดยนายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วินัย ลีสมิทธิ์ นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ศักดิ์ชัย แก้วนำเจริญ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลกำแพงเพชร นางมรกต สมพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวกาญจนี ฉายภิรมย์ โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ดำเนินการอภิปรายโดยนายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
286 view