ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย”
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรมและหน่วยงานคุณธรรม ขยายผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่หลากหลายไปยังเครือข่ายทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคคล และหน่วยงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่
216 view