ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวสุภา ประสงค์ทัน โรงพยาบาลกำแพงเพชร โล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย" ในการนี้ นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จ ทั้งนี้ โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ได้เข้ารับประทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข และนางสาวสุภา ประสงค์ทัน โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับประทานโล่รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสในการเปิดประชุมว่า “คุณธรรมจริยธรรมมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิต การประกอบกิจการงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม เพราะเป็นหลักความดีที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมย่อม ได้รับเกียรติยกย่องและความเคารพนับถือจากบุคคลทั่วไป จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างราบรื่นเข้มแข็ง บังเกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเอง กิจการงานและแก่ส่วนรวม”
235 view