ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมด้นการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนดีเด่น
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในโอกาสติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2561 ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร นอกจากนี้ ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมด้นการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนดีเด่น จากนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยใช้หลัดการ 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้โครงการบูรณาการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณและคัดแยกขยะ
183 view