ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 “อาสาปราบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก” เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองขลุง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 “อาสาปราบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก” เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองขลุง ณ วัดศรีภิรมย์ อำเภอคลองขลุง โดยมีนายนิคม สุกใส สาธารณสุขอำเภอคลองขลุง กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ เกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออก และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างกระแสเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัด และดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 “อาสาปราบยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก” ได้จัดพร้อมกันทั้งจังหวัด และจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน เน้นพื้นที่วัดและโรงเรียน ผู้เข้าร่วมการรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสาจากโรงพยาบาลคลองขลุง เทศบาลตำบลคลองขลุง อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง รวมทั้งสิ้นจำนวน 419 คน
214 view