ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกำแพงเพชร
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานสำรวจ กำจัดยุงลาย ลดป่วยลดตายด้วยโรคไข้เลือดออก โดยใช้กิจกรรมรณรงค์ “อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก : ทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกพื้นที่” ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องทุกวันที่ 15 และ 30 ของทุกเดือน
178 view