ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรมบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยให้บริการตรวจสุขภาพด้านสหเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ (ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป) ได้แก่ การตรวจทางรังสีเทคนิค : มวลกระดูก BMD การตรวจเลือด VitD/PTH การตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก EKG/AB และการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่น (OD+GLASS)
268 view