ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ประเมินผลคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง และเทศบาลตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน
167 view