ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพดีและการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพดีและการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การลดเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับภาคีเครือข่าย องค์กรด้านสุขภาพ และหน่วยงานอื่นนอกสังกัด สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ผู้ร่วมอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรด้านสาธารณสุขภายใน จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 150 คน
211 view