ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร นายแพทย์อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสัมพีนคร นายเอกวุฒิ แตงดารา สาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก ได้กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปีพุทธศักราช 2555 ขึ้น เพื่อลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เห็นความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การมอบเงินสมทบเข้ามูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมรถ การให้บริการตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก เพื่อการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมต่อไป การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยแพทย์ การสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเต้านม
242 view