ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดกำแพงเพชรปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้า จังหวัดกำแพงเพชรปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางอรัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการประชุม เขตสุขภาพที่ 3 (นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร) มีประชากรกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 5 ปีประมาณ 77,064 คน สภาพปัญหาที่พบเด็กปฐมวัยของเขตสุขภาพที่ 3 การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดย ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้สูงอายุ เนื่องจากพ่อแม่ต้องเดินทางไปประกอบอาชีพต่างจังหวัด เด็กไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสม ขาดการติดตามอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สงสัยมีพัฒนาล่าช้า จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เด็กที่สงสัยมีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งเสริม ติดตาม กระตุ้นให้มีพัฒนาการสมวัย นำไปสู่เด็กปฐมวัยมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพในการพัฒนาการประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบ เด็กปฐมวัยจากจังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 คน
178 view