ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMERGENCY MEDICAL RESPONDER) หลักสูตร ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.20 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMERGENCY MEDICAL RESPONDER) หลักสูตร ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2561 โดยมีนางวิมานรดี คงอรุณ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อให้นักปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นใหม่ มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้ง Pre และ Out hospital care ในการดูแลผู้ป่วยหรือบาดเจ็บในระบบอุบัติเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร ส่งบุคลากรเข้าอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 161 คน สำหรับการอบรมในรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ ของโครงการฯ
180 view