ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เร่งทุกพื้นที่ร่วมกันควบคุมยุงลาย
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้แต่ละพื้นที่ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน โรงเรียน วัด ศาสนสถานโดยใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพราะมียุงลายเป็นพาหะทั้ง 3 โรค โดย 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง และ3.เก็บน้ำ สำรวจและปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายวางไข่
176 view