ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2561
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.45 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบโล่รางวัลตำบลจัดการสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 จำนวน 7 รางวัล รางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นประจำปี 2561 รางวัลองค์กรสร้างสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ประจำปี 2561 รางวัลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ รางวัลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และรางวัลมาตรฐานพื้นที่ต้นแบบด้านการพัฒนาการเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนางวิมานรดี คงอรุณ ในโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
226 view