ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมถนอมเหล่ารักษ์พงษ์ ตึกอุบัติเหตุ โรคพยาบาลกำแพงเพชร เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคไข้เลือดออก และป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน หน่วยวิจัยไวรัสวิทยากำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จำนวนทั้งสิ้น 100 คน
243 view