ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2561
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.40 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีวาระพิเศษนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบประกาศนียบัตรหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 2 รางวัล คือ หมู่บ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย บ้านหนองทราย ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย และโรงเรียนบ้านสุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย ได้รับรางวัลโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
249 view