ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค ดีเด่นระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์
299 view