ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.40 น. นายแพทย์จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่ผู้พิการ รวมทั้งจัดบริการฟื้นสมรรถภาพให้แก่ ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ฯ (Sub-acute) คนพิการ ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้งในหน่วยบริการและในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
160 view