ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และระบบการดูแลระยะยาว(Long–term care)ของจังหวัดกำแพงเพชร
187 view