ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมนำเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวชิปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน เพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกระทรวงสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
162 view