ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาสร้างแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิต เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ทั้งในเรื่องของขาดการออกกำลังกาย การบริโภคอาหารหวานมันเค็มจัด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ มีความเครียด เป็นต้น โดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง หากดูแลสุขภาพไม่ดีจะนำไปสู่การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจ ตาบอดจากโรคเบาหวาน และภาวะไตวายเรื้อรัง การอบรมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่จะได้นำมาใช้เสริมพลังให้ผู้ป่วย ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราตาย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามแนวทาง “9Global NCD Targets” ที่จะต้องลดอัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 25 ในปี พ.ศ. 2568 โดยนายแพทย์เทิดศักดิ์ เดชคง ให้เกียรติเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดบทเรียนและวางแผนการดำเนินงานในปี 2562
259 view