ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
202 view