ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมกำกับติดตามงานเอดส์ วัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมกำกับติดตามงานเอดส์ วัณโรค รายจังหวัด และชี้แจงแนวทาง กำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณงบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ และบริการผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกำแพงเพชร โดยสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
227 view