ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบคฑา โครงการหมอชวนวิ่ง ให้กับจังหวัดนครสวรรค์
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่ง สายภาคเหนือ ให้กับจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบคฑา และนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 รับมอบคฑาจากนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับโครงการหมอชวนวิ่ง จัดขึ้นในโอกาส 50 ปีแพทยสภา 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา โดยแบ่งสายวิ่งผลัดออกเป็น 15 สาย ส่งต่อคฑาจากจังหวัดสู่จังหวัด ถึงกระทรวงสาธารณสุขในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการวิ่งและเดินที่ถูกวิธี
198 view