ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมกับสปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ อปท.ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการประชุม ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องมีการทำความเข้าใจเพื่อ ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 นครสวรรค์ จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2562 แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ. ศ. 2561 ต่อไป
148 view