ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานการจัดประชุม ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้แผนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ บริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล พร้อมทั้งขับเคลื่อนนำนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมาสู่การปฏิบัติ มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
179 view