ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานการจัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายองอาจ สังคหถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นายสนธยา พลโคตร สาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาทางสายตา ปัญหาสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากร ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุข และรักษา แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม สำหรับกิจกรรมวันนี้โรงพยาบาลกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้จัดให้บริการหน่วยแพทย์ ประกอบด้วย บริการตรวจโรคทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการนวดแพทย์แผนไทยและฟื้นฟูสมรรถภาพ บริการแนะนำและฝึกอาชีพ พร้อมทั้งรับบริจาคอวัยวะ
185 view