ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด และการดูแลหลังคลอดทั้งมารดาและลูกจนถึงอายุ 2 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 155 คน
183 view