ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวกำไลทิพย์ ระน้อย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการส่งเสริมและป้องกันโรคเป็นเลิศ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต) จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สนับสนุนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้รับการส่งเสริมและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก โดยการขับเคลื่อนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
160 view