ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกระประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกระประชุมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และการนิเทศงานบูรณาการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
157 view