ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กล่าวรายงานการจัดประชุม สำหรับการประชุมวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้มีความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายใน ของกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 237 คน
150 view