ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนประจำเดือนธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งรับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้นได้รายงานผลความก้าวหน้า MOU การเลือกใช้ภาชนะ โฟมบรรจุอาหารของ หน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 118 หน่วยงานพบหน่วยงานผ่านเกณฑ์องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารจำนวน 118 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100 โดยผ่านระดับทองจำนวน 73 แห่งระดับเงิน 35 แห่งและระดับทองแดง 10 แห่งและไม่ผ่านการประเมินจำนวน 3 แห่ง
200 view