ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรกกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเทพนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความสุขในมิติด้านการผ่อนคลาย (Happy relax) สามารถจัดการบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งในเรื่องการทำงาน และสิ่งต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต การงานดี (Happy Work Life) คือ มีความสบายใจในที่ทำงาน มีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมั่นใจในอาชีพรายได้และมีความพึงพอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ให้สามารถปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ต่อจากนั้น ได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
291 view