ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมผ่านระบบ Web conference ชี้แจงเรื่องระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Web conference ชี้แจงเรื่องระบบบริหารจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ให้แก่หน่วยงานสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อยื่นคำขอรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ ตามกระบวนการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างอิงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
187 view