ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯและคณะทำงานยุติปัญหาเอดส์ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ในระดับจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2561 ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
171 view