ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการอบรมการบริหารจัดการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมการบริหารจัดการและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบแนวทางและกระบวนการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งกำหนดจัดอบรมเป็น 3 รุ่น สำหรับวันนี้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอไทรงาม อำเภอโกสัมพีนคร จำนวนทั้งสิ้น 70 คน
142 view