ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงานกรณีการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการให้บริการและกระบวนการทำงานกรณีการพัฒนาระบบคิวผู้รับบริการ ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล โดยการพัฒนาโปรแกรมระบบ Queue และระบบ Queue online พร้อมให้โรงพยาบาลนำเสนอระบบคิวที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาระบบคิวของแต่ละโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
137 view