ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2551 มาตรา 21 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อดำเนินงานกำกับดูแลนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
184 view