ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ COL DEYDRE S. TEYHEN ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพวอลเตอร์รีด (WRAIR) และคณะ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ COL DEYDRE S. TEYHEN ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพวอลเตอร์รีด (WRAIR) และคณะ ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมการแพทย์ ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน ผู้บัญชาการสถาบันวิจัยกองทัพบกวอลเตอร์รีดและคณะ จึงได้เยี่ยมชมหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา – กำแพงเพชร และหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยวิจัยไวรัสวิทยา - กำแพงเพชร ทำความเข้าใจถึงการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกและการนำข้อมูลไปใช้ในอนาคต
167 view